Odobren projekt „Jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom“

Udruga za autizam – Zagreb i Ministarstvo socijalne politike i mladih sklopili su dana 7.kolovoza 2013.godine Ugovor o suradnji i financijskoj potpori u provedbi projekta pod nazivom „Jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom“.

Ovaj projekt odgovara na potrebe stvaranja uvjeta koji će omogućiti jačanje kapaciteta roditelja djece s autizmom te razvoj kako njihovih unutarnjih resursa, tako i unutarnjih resursa čitave obitelji. To podrazumijeva korištenje znanja i vještina o razvoju djeteta/osobe s autizmom, podršku mentalnom zdravlju, vještine rješavanja problema (strategije interveniranja u kriznim situacijama), uspostavljanje većih socijalnih kontakata i socijalno uključivanje u širu društvenu zajednicu.

U svrhu jačanja roditeljskih vještina, u partnerstvu s Edukacijsko – rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu te u suradnji s psihijatrom, profesorom defektologom i kreativnim terapeutom, održat će se dvije vrste radionica: radionice za roditelje djece/osoba s autizmom i radionice za roditelje i njihovu djecu/osobe s autizmom. Program radionica je usmjeren na razumijevanje djetetovih razvojnih potreba, odgovornosti i kapacitete njihovih roditelja da na te potrebe, odnose i interakcije između članova obitelji i potrebe obitelji funkcionalno odgovore. Projekt će se provoditi u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji do 31. svibnja 2014. godine.

Projektom se na aktivan način doprinosi provedbi mjera i ciljeva sljedećih nacionalnih i međunarodnih dokumenata s kojima su projektne aktivnosti usklađene:

1.Strateški plan Ministarstva socijalne politike i mladih za razdoblje od 2013. – 2015. godine:

OPĆI CILJ 1- Poboljšanje kvalitete života socijalno osjetljivih skupina osiguranjem minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva primjerenim zadovoljavanjem potreba

  • Posebni cilj 1.2. Povećanje kvalitete života osoba s invaliditetom
  • Posebni cilj 1.3. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

OPĆI CILJ 2 – Zaštita prava djece i mladih te podrška obitelji

  • Posebni cilj 2.1. Zaštita, poštivanje i promicanje prava djece
  • Posebni cilj 2.2.  Podizanje kvalitete obiteljskog života

2. Konvencija UN-a o pravima osoba s invaliditetom,

3. Konvencija UN-a o pravima djeteta,

4. Preporuka Odbora ministara državama članicama o politici potpore pozitivnom roditeljstvu,

5. Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi 2006.-2015.,

6. Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine.

7. Nacionalna obiteljska politika Republike Hrvatske.