Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice

Naziv projekta:

„Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“

Što?

Autizam se javlja u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. Iako djeca s autizmom izgledaju kao i sva ostala djeca, ona ipak imaju znatne životne teškoće, koje postaju sve veće i izrazitije, ukoliko se što je moguće prije ne zatraži pomoć stručnjaka i ne uključe se u odgovarajuće programe usluga u zajednici.

Rana intervencija se definira kroz sve oblike poticanja orijentiranog prema djeci i savjetovanja orijentiranog prema roditeljima koji se primijenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće. Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu socijalnu mrežu, a osnovni joj je cilj osnažiti razvoj i prevenirati neželjene posljedice.Sve veći broj neuroznanstvenih istraživanja pokazuje da su tretmani rane intervencije i do 70% učinkovitiji ukoliko se s istima započne prije djetetove navršene druge godine života. Tome je tako jer se na poremećaje iz autističnog spektra može djelovati zahvaljujući neuroplastičnosti mozga, koja je naintenzivnija tijekom prve 3 godine života odnosno u periodu intenzivnog moždanog razvitkaza vrijeme prve godine života, a što omogućava djelovanje na neuronske puteve u mozgu te uzrokuje promjenu funkcioniranja djeteta. Time sama klinička slika razvojnog poremećaja postaje benignija. To znači da su upravo rana dijagnostika i rana intervencija presudne usluge za tu djecu, jer o njihovoj kvaliteti i dostupnosti često ovisi stupanj samostalnosti i integracije djece u odraslom životu.

S ciljem razvoja i osiguravanja dostupnosti izvaninstitucijskih usluga rane intervencije za djecu s poremećajem autističnog spektra te kako bi roditelji i djeca dobili odgovarajuću podršku koja može uvelike unaprijediti razvoj djece s poremećajima iz autističnog spektra, Udruga za autizam-Zagreb pokreće projekt „Rana intervencija kao preduvjet integracije djece s poremećajima iz autističnog spektra u život zajednice“.

Opći cilj projekta je doprinijeti socijalnoj integraciji djece s autizmom i jačanju kapaciteta njihovih roditelja kroz pružanje usluge rane rehabilitacijske podrške za djecu i obitelji.

Vrste aktivnosti:

Program rane intervencije – aktivnosti individualnog rada s korisnicima

Korisnici:

Izravni korisnici su djeca s poremećajima autističnog spektra različitog stupnja oštećenja s područja Grada Zagreba i njihovi roditelji

Mjesto provedbe:

Grad Zagreb

Datum početka i završetka projekta:

1.1.2015.-31.12.2015.

1.9.2015.-31.8.2016.

1.1.2016.-31.12.2016.

Projekt sufinanciraju Grad Zagreb, Ministarstvo socijalne politike i mladih i Hrvatska banka za obnovu i razvitak .