KINEZITERAPIJA ZA ODRASLE OSOBE S POREMEĆAJEM IZ SPEKTRA AUTIZMA (2022.)

Kao udruga roditelja, koja od 1997. svojim programima doprinosi sprečavanju institucionalizacije osoba sa PSA te nastoji svojim primjerom doprinijeti procesu deinstitucionalizacije, razvoju i proširenju mreže socijalnih usluga, kao i njihovoj boljoj kvaliteti i dostupnosti za osobe sa PSA na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije, svjedoci smo kako se mala pažnja pridaje organizaciji dodatnog svrsishodnog, a posebice rekreativnog/tjelesnog sadržaja za odrasle osobe sa PSA. Stoga će se ovim projektom, suradnjom kineziterapeuta, radnog terapeuta i edukacijskog rehabilitatora, napraviti plan vježbi koji mogu izvoditi odrasle osobe sa PSA sukladno svojim mogućnostima i potrebama.

Zaklada ICF financijski pomaže projekt “Kineziterapija za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma”, u sklopu kojeg će biti odabrane vježbe s obzirom na dob, potrebe i mogućnosti korisnika. Kineziterapija će se odvijati jednom tjedno u životnim zajednicama Udruge uz podršku kineziterapeuta, edukacijskog rehabilitatora i asistenata. Kontinuirano će se pratiti kako korisnici reagiraju na ponuđeni sadržaj. Budući da osobe sa PSA ponekad brže i lakše uče uz vizualnu podršku kartice vježbi, fizičke demonstracije i video modeliranje pokazali su se kao vrlo korisni alati. Stoga će edukacijski rehabilitator pratiti provedbu aktivnosti i usmjeravati kineziterapeuta kako komunicirati i motivirati sudionike na načine prilagođene osobama sa PSA.


NAZIV PROJEKTA:

Kineziterapija za odrasle osobe s poremećajem iz spektra autizma

SREDSTVA ODOBRAVA:

Zaklada ICF

TRAJANJE:

01. 05. – 31. 12. 2022.

UKUPNO ODOBRENI IZNOS:

10.000,00 HRK